Gdańsk dla pieszych, pasażerów i rowerzystów - cz. 1

odrzucony
Roger Jackowski
projektodawca

Powód odrzucenia

Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 2 lat . Koszt realizacji zadania nie mieści się w kwocie zakładanej dla projektu ogólnomiejskiego. dla zadania opisanego w punkcie 1 wniosku został już wybrany wariant realizacji, który jest obecnie podstawą do zlecenia dokumentacji budowlanej. Wykonanie dokumentacji projektowej powinno zakończyć się w 2020r. Wykonanie dokumentacji projektowej jak i przyszłościowa realizacja zadania wykonywana jest w ramach projektu pn. "Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk" posiadające dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla zadania opisanego w punkcie 2 obecnie również jest opracowywana dokumentacja projektowa dla odcinka od kościoła Św. Elżbiety do ul. Hucisko oraz zapewniona jest przyszłościowa realizacja zadania w ramach projektu pn. "Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk" posiadające dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt poprawi warunki ruchu pieszego, komfort przesiadek pasażerów komunikacji publicznej oraz warunki ruchu
rowerowego w centrum Gdańska. Realizacja projektu znacząco usprawni podróże większości gdańszczan
przemieszczających się przez centrum miasta. Projekt składa się z dwóch części:
1. Utworzenia szerokiego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego od dworca PKP Gdańsk Główny do wylotu
ul. Karmelickiej, wraz z poprawą dojścia do przystanków tramwajowych i autobusowych (z pozostawieniem istniejącego, równoległego tunelu).
2. Poszerzenia chodników oraz budowy i przebudowy tras rowerowych po wschodniej stronie ulic Podwale Grodzkie,
Wały Jagiellońskie i Okopowa - od ul. Rajskiej do ul. Podwale Przedmiejskie.
Więcej informacji na stronach:
www.bo.ole.home.pl
www.bo.rowery.gdansk.pl
Uzupełnieniem tego projektu jest projekt dzielnicowy Gdańsk Śródmieście obejmujący budowę przejścia dla
pieszych i przejazdu rowerowego przy Bramie Wyżynnej i Forum Gdańsk.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektu

Projekt będzie zrealizowany w centrum Gdańska - przed Dworcem PKP Gdańsk Główny.oraz na ulicach Podwale
Grodzkie, Wały Jagiellońskie i Okopowa pomiędzy ul. Rajską a ul. Podwale Przedmiejskie.
6.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Utworzenie szerokiego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego od dworca PKP Gdańsk Główny do wylotu
ul. Karmelickiej, wraz z poprawą dojścia
do przystanków tramwajowych i autobusowych - 700 000,- PLN
2. Poszerzenie chodników oraz budowa i przebudowa tras rowerowych po wschodniej stronie ulic: Podwale
Grodzkie, Wały Jagiellońskie i Okopowa - od ul. Rajskiej do ul. Podwale Przedmiejskie - 1 300 000,- PLN

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Projekt nie generuje dodatkowych kosztów utrzymania pasa drogowego w stosunku do obecnych kosztów.


powrót