Portowe koty - pomóżmy im!

zarekomendowany przez W/JO
Marzena Raczyńska
projektodawca

Szczegółowe założenia projektu.
Projekt zakłada kompleksową opiekę nad kotami wolno żyjącymi w Nowym Porcie, od rozpoznania liczebności i lokalizacji kocich stad (będących pod opieką zarejestrowanych i nie zarejestrowanych opiekunów), regularnego ich monitorowania, poprzez leczenie chorych osobników, sterylizacje, kastracje, .
Monitorowanie liczebności oraz kondycji zdrowotnej kotów. Zakłada się że na dzielnicy objętej projektem będzie pracowała przynajmniej jedna osoba, która zlokalizuje miejsca bytowania kotów, będzie je regularnie odwiedzała, utrzymywała kontakt z zarejestrowanymi i nie zarejestrowanymi opiekunami kotów, przeprowadzała wywiad środowiskowy.
Osoba taka powinna być wyposażona w specjalistyczny sprzęt do odławiania dzikich kotów. .
Oraz zakup karmy.

Charakter projektu

Lokalny, Nowy Port


Lokalizacja projektu

Nowy Port

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.0 Monitorowanie, odławianie i transport kotów: 160 kotów x 70zł = 11.200zł
2.0 Karma dla kotów: 1000kg x 15zł = 15.000zł
3.0 Zabiegi weterynaryjne (leczenie stacjonarne (pobyt w lecznicy) lub sterylizacja, w tym odrobaczenie i
odpchlenie oraz przetrzymanie 24h po zabiegu sterylizacji): 160 kotów x 170zł = 27.200zł
Szacowany sumaryczny koszt to 53.400zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie.


powrót